Privacybeleid van Poverello vzw

De website http://www.poverello.be   is een initiatief van:

Poverello vzw
Zuinigheidsstraat 4
B-1000 Brussel
Ondernemingsnr. BE 0418.482.051

Poverello hecht enorm veel waarde aan uw privacy en persoonsgegevens. Om deze reden gaat Poverello persoonsgegevens alleen verwerken op een manier die conform is met de huidige Wet Bescherming Persoonsgegevens of de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG / GDPR) en de andere mogelijke relevante wetgeving.

Via deze privacyverklaring wil Poverello u wijzen op hoe u persoonsgegevens kunnen worden verwerkt en u ook informeren over uw rechten. Door gebruik te maken van onze website wordt u geacht op de hoogte te zijn van de bepalingen in deze privacyverklaring en geeft u uw expliciete toestemming tot mogelijke verwerkingshandelingen door Poverello.

Het is mogelijk dat deze privacyverklaring in de toekomst wordt gewijzigd. Iedere belangrijke aanpassing zal steeds duidelijk gecommuniceerd worden op onze homepage.

Voor privacy aangelegenheden in het kader van onze dienstverlening voor onze klanten verwijzen we bovendien graag naar onze vooropgestelde verwerkersovereenkomst.

Persoonsgegevens die wij verzamelen

Poverello verbindt zich ertoe enkel de gegevens te verwerken die ter zake dienend zijn en noodzakelijk zijn voor het doel waarvoor zij verzameld worden. Volgende persoonsgegevens kunnen verwerkt worden door Poverello na een bezoek aan onze site:

  • E-mailadres en/of adres bij inschrijven op nieuwsbrief ( Poverello krantje )
  • Bij afgifte van attesten van donaties

Waarvoor we deze gegevens gebruiken

Poverello verzamelt uw gegevens uitsluitend voor de volgende welbepaalde doeleinden.

  • Nieuwsbrief versturen
  • Bij afgifte van attesten van donaties

We bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan wat strikt noodzakelijk is om de bovenstaande doeleinden te realiseren en aan de wettelijke bewaartermijnen te voldoen. 

Veiligheid van de persoonsgegevens

Poverello doet er alles aan om de vertrouwelijkheid en veiligheid van de persoonsgegevens te beschermen. We hanteren passende technische en organisatorische maatregelen op een zodanige manier dat de verwerking in overeenstemming is met de vereisten van de nationale en Europese wetgeving.

Het aantal medewerkers van Poverello dat toegang heeft tot uw persoonlijke informatie is beperkt en zorgvuldig geselecteerd. Deze zijn onderworpen aan een geheimhoudingsplicht en worden enkel toegang verleend tot persoonsgegevens voor zover ze die informatie nodig hebben om hun taken naar behoren uit te voeren.

Uw rechten als bezoeker

Als betrokkene heeft u verschillende rechten inzake privacy, welke hieronder worden opgesomd. Indien u zich wenst te beroepen op een van deze rechten, gelieve dan uw verzoek te richten naar Contact (bestuur)

.  Poverello verbindt zich ertoe hieraan gevolg aan te geven.

  • Recht van toegang en inzage

U heeft het recht om ten allen tijde kennis te nemen van uw persoonsgegevens, alsook van het gebruik dat wij van uw persoonsgegevens maken.

  • Recht van verbetering, verwijdering en beperking

U kan steeds een verzoek aan ons richten om uw persoonsgegevens te verbeteren, aan te vullen of te verwijderen. U kan tevens een beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens vragen.

  • Recht van verzet

U heeft het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens om ernstige / legitieme redenen. In het geval u zich verzet tegen het gebruik van persoonsgegevens voor doeleinden van directe marketing hoeft u geen redenen op te geven.

  • Recht van vrije gegevensoverdracht

U heeft het recht om de aan ons verstrekte persoonsgegevens in een gestructureerde, gangbare en machine leesbare vorm te verkrijgen, en om deze aan andere verwerkingsverantwoordelijken over te dragen.

  • Recht van intrekking van de toestemming

Wanneer de verwerking gebaseerd is op uw voorafgaande toestemming, beschikt u over het recht om ten allen tijde deze toestemming te herroepen.

  • Recht om klacht in te dienen

U beschikt over het recht om een klacht in te dienen betreffende de verwerking van uw persoonsgegevens door Poverello bij de Belgische Commissie van de Persoonlijke Levenssfeer (Drukpersstraat 35, 1000 Brussel, +32 (0)2 274 48 00, commission@privacycommission.be)

Vragen en feedback

Als u nog vragen of opmerkingen heeft, dan mag u deze richten naar onderstaand mailadres of telefoonnummer.

(bestuur)     Contact

Deze privacyverklaring is het laatste gewijzigd op: 14 mei 2018.